20-11-2020

Adequate pensioenregeling voor payrollmedewerkers

Vanaf 1 januari 2021 hebben payrollwerknemers recht op een ‘adequate pensioenregeling’. Dit is, met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans, vastgelegd in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). In de praktijk komt het erop neer dat de payrollwerkgever in een adequate pensioenregeling voor haar payrollkrachten voorziet.

Adequate pensioenregeling

De adequate pensioenregeling geldt in geval van payrollkrachten die werkzaam zijn in een sector waarvoor gelijke of gelijkwaardige functies een pensioenregeling is geregeld. Dit kan opgenomen zijn in de toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst (cao) of in een bedrijfseigen regeling van de opdrachtgever. De payrollwerkgever dient voor de payrollkrachten aansluiting te zoeken bij de pensioenregeling van de sector óf een eigen adequate pensioenregeling. In geval er sprake is van een verplichtstelling bij de pensioenregeling, is de payrollwerkgever verplicht de payrollmedewerkers aan te melden voor deze verplichte pensioenregeling.

De adequate pensioenregeling is een van de maatregelen van het Kabinet tegen het concurreren op de arbeidsmarkt door payrollmedewerkers. De verplichting voor een adequaat pensioen was al aangekondigd bij de maatregelen van 1 januari 2020, maar de inwerkingtreding is uitgesteld tot 2021. Vanaf 1 januari 2021 vervalt de deelname van de payrollkracht aan de StiPP pensioen regeling.

Eigen pensioenregeling

Als de payrollwerkgever kiest voor een eigen pensioenregeling, gelden de volgende voorwaarden:

  • De pensioenregeling bevat ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen;
  • Er geldt geen wachttijd of drempelperiode voor de pensioenregeling;
  • De totale werkgeverspremie bedraagt tenminste 14,6% van de som van de pensioengrondslag van de payrollkrachten die de werkgever ter beschikking stelt (dit is het percentage van 2020 en wordt jaarlijks aangepast);
  • Het maximum pensioengevend salaris is € 110.111 (wettelijke grens 2020, ook deze grens wordt jaarlijks aangepast).

In geval de sector waar de payrollkracht werkt geen cao (en/of pensioenregeling) kent, én de inlener kent geen bedrijfseigen regeling (met een pensioenregeling), geldt vanaf 1 januari 2021 voor medewerkers in gelijke of gelijkwaardige functies geen verplichte pensioendeelname.

Meer weten over payroll?

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Deel dit artikel