24-01-2022

Medwerker aannemen: waar moet ik aan denken?

Wil jij weten waar je mee te maken krijgt als je personeel gaat aannemen? Wij vertellen je alle stappen die je moet doorlopen als het gaat over het aannemen van Nederlands personeel. Let op: bij het inhuren van buitenlands personeel krijg je te maken met aanvullende of afwijkende regels.

1. Werving en selectie

Het aannemen van een medewerker begint natuurlijk met de werving en selectie. Je zoekt naar de juiste medewerker voor jouw openstaande vacature. Dat begint met het schrijven van een goede vacaturetekst en het plaatsen op het juiste kanaal. De ontvangen reacties moeten worden gefilterd en er moeten sollicitatiegesprekken worden gevoerd. Heb je een geschikte kandidaat gevonden? Gefeliciteerd.

2. Voor het eerst iemand aannemen?

Neem je voor het eerst iemand in dienst? Dan moet je je aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst. Je ontvangt een formulier waarmee jij aan de verplichting voor de loonheffing voldoet. Jij ontvangt vervolgens een loonheffingsnummer, een aangiftebrief en een brief over de Whk.

Heb je al mensen in dienst? Geef veranderingen in de personeelsbezetting altijd door aan KVK.

3. Controleren identiteit

Wanneer een medewerker wordt aangenomen, moet zijn/haar identiteit voor de eerste werkdag worden gecontroleerd aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Hier bewaar jij een exemplaar van in je loonadministratie (punt 6).

4. Arbeidscontract afsluiten

Een arbeidscontract is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Wij adviseren om een arbeidsovereenkomst schriftelijk te sluiten en hier dingen in op te nemen als: het salaris, (eventueel) toepasselijke cao, werktijden, pauzetijden, pensioenregeling, vakantiedagen etc. Uiteraard staan hier ook de basisgegevens in als: naam en woonplaats van werkgever en werknemer, de plaats van arbeid, de functie van de werknemer, duur van het contract, lengte van de proeftijd en een opzegtermijn.

Sluit je een arbeidscontract toch mondeling af? Dan ben je verplicht binnen 1 maand nadat de medewerker is begonnen alsnog een aantal zaken schriftelijk vast te leggen. Om ongeregeldheden te voorkomen, is het advies direct een schriftelijk contact af te sluiten.

5. Verzekeringen

Een werknemer moet een Nederlandse zorgverzekering hebben. Is hij niet verzekerd? Dan sluit het Zorginstituut Nederland namens hem een zorgverzekering af en moet de premie door de werkgever worden afgedragen aan het Zorginstituut Nederland. Daarnaast krijg je als werkgever te maken met een aantal wettelijk verplichte verzekeringen voor werknemers. Ziektewet (ZW), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Werkeloosheidswet (WW). De premies moeten worden afgedragen volgens de laatste wet- en regelgeving.

6. Loonadministratie

Feestdagen kunnen van invloed zijn op een betalingstermijn. Een wettelijk gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, Je bent als werkgever verplicht om een loonadministratie bij te houden. Dit kan je zelf doen met een softwarepakket, maar je kan het ook uitbesteden. De loonadministratie bestaat o.a. uit formulieren en berekeningen omtrent de loonstaat, de loonstrook en de jaaropgave. Je bent verplicht de werknemer van een loonstrookje te voorzien bij de eerste loonbetaling. En vervolgens als er iets verandert in het loon of de inhoudingen zoals premies, sociale lasten of pensioen.

7. Houden aan de wet

7.1 Het Burgerlijk Wetboek

In het Burgerlijk Wetboek staat regels over bijvoorbeeld proeftijd, vakantie, opzegtermijn en ontslag. Als hiervan bij cao of arbeidsovereenkomst mag worden afgeweken, dan is dat vermeld. Als dat niet is aangegeven, is het niet mogelijk.

7.2 Arbowet

Een werknemer in Nederland moet veilig en gezond kunnen werken. Dat is vastgesteld in de Arbowet: arbeidsomstandighedenwet. Deze wet verplicht een werkgever om minimaal een basiscontract af te sluiten met een arbodienstverlener. Daar staat o.a. in bij welke taken je verplicht bent een arbodienstverlener of bedrijfsarts in te schakelen.

7.3 Arbeidstijdenwet

In de arbeidstijdenwet staan regels over werktijd en rusttijden.

7.4 Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag

Iedere werknemer vanaf 21 jaar heeft in Nederland recht op ten minste het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag. Tussen de 15 en 22 jaar dien je rekening te houden met het minimumjeugdloon. Dit is vastgelegd in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Je moet als werkgever zorgen dat je medewerker het afgesproken loon ontvangt. De arbeidsovereenkomst regelt wanneer. Dit kan je zelf doen, maar kan je ook uitbesteden.

7.5 Wet arbeid en zorg

In de Wet arbeid en zorg staat informatie over bijvoorbeeld een aantal verlofregelingen waar een werknemer recht op heeft. Denk aan het zorgverlof.

Wel de lusten, niet de lasten?

Zoals je ziet zijn er aardig wat zaken die je moet regelen voordat je een medewerker in dienst kan nemen. En de wet- en regelgeving veranderen regelmatig. Wil jij wel een medewerker aannemen, maar niet alle bovenstaande administratieve rompslomp regelen? Laat je medewerker verlonen via payroll select doormiddel van payroll bij een payroll bedrijf. Dan weet je zeker dat alles goed, volgens de laatste wet- en regelgeving, geregeld is. Wij zijn hét verlengstuk voor jouw bedrijf als het gaat om personeelszaken. Zo heb jij de rust en focus om je volledig om je bedrijf te richten. Meer informatie? Neem gerust contact met ons op. Wij staan je graag te woord.

17-01-2022

Verlof en loondoorbetaling bij officiële feestdagen: hoe zit dat ook alweer?

We hebben het nog allemaal vers in ons geheugen. In 2021 vielen de officiële feestdagen in december veelal in het weekend. “De feestdagen vallen niet gunstig”, werd er gezegd. Veel van onze feestdagen worden nationaal erkend. Dat suggereert onterecht dat een werkgever haar werknemers verlof moet geven en het loon moet doorbetalen. Hoe zit het juridisch ook alweer?

Wettelijk: recht op een vrije (feest)dag?

Er is geen wet die heeft vastgelegd dat bepaalde feestdagen vrije dagen zijn voor werknemers. Er is dus geen wettelijk recht op een vrije dag op een bepaalde feestdag. Of een werknemer vrij is staat vast in de arbeidsovereenkomst of toepasselijke cao. Daarin is overeengekomen op welke officiële feestdag de werknemer een vrije dag heeft. Een officiële feestdag die is aangemerkt als een vrije dag wordt niet in mindering gebracht op het aantal vakantiedagen van de werknemer.

Loon doorbetalen tijdens officiële feestdagen?

Ook over het doorbetalen van loon tijdens vrije feestdagen is niets wettelijk geregeld. Net zo min als over mogelijke toeslagen op het uurloon van werknemers die tijdens de feestdagen werken. Ook deze zaken worden in de cao of arbeidsovereenkomst geregeld.

Er zijn natuurlijk steeds meer sectoren waarin gewoon gewerkt wordt op officiële feestdagen. Denk aan de zorg, supermarkten en de bezorgers van pakketten en maaltijden. Deze werknemers zijn niet vrijgesteld van werk. Vaak is er in de toepasselijke cao opgenomen dat de werknemer recht heeft op een compensatie als hij moet werken op een feestdag.

Feestdagen en payrollkrachten

Met de invoering van de WAB per 1 januari 2020 krijgt een payroll medewerker dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de inlener. Ook als het gaat om de bij de inlener geldende vakantiedagen en verlofregeling tijdens officiële feestdagen. Deze voorwaarden kunnen in een cao staan, maar ook in een arbeidsvoorwaardenreglement.

Feestdagen en uitzendkrachten

Voor uitzendkrachten zijn feestdagen geregeld in de CAO voor uitzendkrachten. Zo staat in de NBBU-cao en ABU-cao dat: wanneer duidelijk is dat de officiële feestdag op een dag valt waarop gebruikelijk gewerkt wordt, omdat de werkdagen vastgelegd zijn in de uitzendovereenkomst of de terbeschikkingstelling, dan moet de feestdag worden uitbetaald. De uitzendkracht krijgt het loon doorbetaald dat normaal gesproken ook uitgekeerd zou worden.

Indien dit niet duidelijk is, dan geldt dat de uitzendkracht in de periode van dertien weken direct voorafgaande aan de officiële feestdag minimaal zeven keer op de betreffende dag moet hebben gewerkt. Dan heeft de uitzendkracht recht op loondoorbetaling. Indien de uitzendkracht nog geen dertien weken heeft gewerkt, dan wordt er gekeken naar het aantal gewerkte weken voorafgaand aan de feestdag en indien er meer dan de helft van het aantal weken op de betreffende dag is gewerkt, dan heeft de uitzendkracht recht op loondoorbetaling.

De officiële feestdagen van 2022 in Nederland:

 • Nieuwjaarsdag: zaterdag 1 januari 2022
 • Goede vrijdag: vrijdag 15 april 2022
 • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 17 en maandag 18 april 2022
 • Koningsdag: woensdag 27 april 2022
 • Bevrijdingsdag: donderdag 5 mei 2022
 • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
 • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 5 juni en maandag 6 juni 2022
 • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): zondag 25 en maandag 26 december 2022

Feestdagen en invloed op betalingstermijn

Feestdagen kunnen van invloed zijn op een betalingstermijn. Een wettelijk gestelde termijn die op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is.

Meer weten over verlof en loondoorbetaling bij officiële feestdagen? Neem contact met ons op. Wij staan je graag te woord.

20-03-2020
Update: DECEMBER 2021

Thuis werken

Advies om thuis te werken wordt opgevolgd

Payroll select heeft besloten om het advies van het RIVM en het ministerie op te volgen. Dit betekent dat wij onze teams vanuit huis laten werken. We verzoeken je om zoveel mogelijk contact te zoeken via e-mail of WhatsApp via 06 53 52 44 07.

Ook wijzigen wij onze openingstijden. Van 8.30 tot 17.30 zijn we jou graag zo goed mogelijk van dienst.

Het kan zijn dat door de nieuwe maatregelen er een langere reactietijd is dan dat je van ons gewend bent. Wij zullen ons uiterste best doen om dit te beperken.

Ondanks dat wij, als gevolg van maatregelen, anders moeten werken zullen wij ons optimaal inspannen het salaris van medewerkers tijdig uit te betalen.

22-04-2021

Dit moet je weten over de kleineondernemers- regeling

In 2020 werd de kleineondernemersregeling (KOR) in het leven geroepen. Deze regeling zorgt ervoor dat je als ondernemer minder of zelfs helemaal geen btw hoeft af te dragen. Maar wanneer kom je in aanmerken voor de kleineondernemersregeling in 2021?

Regeling

Wat houdt de kleineondernemersregeling in?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat de kleineondernemersregeling inhoudt. Vanaf 1 januari 2020 is de kleineondernemersregeling gemoderniseerd. Voorheen werd de KOR bepaald over de btw die je op jaarbasis ontvangt. Tegenwoordig wordt er gekeken naar de jaaromzet. Vanaf 2020 is het voor ondernemers met een omzet minder dan €20.000 een optie om te kiezen voor een vrijstelling van de btw-plicht. Dit houdt in dat je geen btw hoeft te factureren aan je klanten of opdrachtgevers. Bovendien hoef je ook geen omzetbelasting meer te doen. Let op: als je onder de kleineondernemersregeling valt mag je ook niet meer btw aftrekken aan ondernemers die aan jou factureren.

Regeling

KOR 2021 en corona

Door de coronapandemie komen steeds meer bedrijven in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. De Belastingdienst roept ondernemers op om goed te overwegen of zij gebruik moeten maken van de regeling. Het is niet meteen een goed uitgangspunt om voor de KOR 2021 te kiezen door corona. Dit komt mede doordat je een deelname afsluit voor ten minste drie jaar. Daarom is de KOR-regeling alleen aantrekkelijk voor ondernemers die meer btw moeten betalen dan dat ze terugkrijgen.

Voorwaarden

Voorwaarden

Ben je benieuwd of jij in aanmerking komt voor deze regeling? Je komt alleen in aanmerking voor de KOR wanneer je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je omzet is niet hoger dan €20.000 per jaar
 • Je bent btw-ondernemer
 • Je bent ondernemer in Nederland

Let op: de regeling gaat pas het volgende kwartaal in dat jij je inschrijft als ondernemer of dat je gebruik wilt maken van de regeling. Daarbij is het wel belangrijk dat je dit uiterlijk vier weken voor de gewenste ingangsdatum aangeeft bij de Belastingdienst. Wanneer de regeling nog niet in is gegaan, dien je wel gewoon belasting te betalen.

Meer informatie?
Meer weten over de kleineondernemersregeling

Denk jij dat de kleineondernemersregeling geschikt is voor jou als ondernemer? Wil je graag weten of jij in aanmerking komt voor deze regeling en of het verstandig is voor jou als bedrijf? Wij helpen je hier graag mee! Neem contact met ons op.

12-11-2020

Zzp’er en corona?
Dit moet je weten!

De coronacrisis zet het bedrijfsleven op zijn kop. Zo beleeft de ene branche gouden tijden, terwijl een ander juist in de put zit. Ook voor zzp’ers zijn het rare tijden. Veel of juist weinig opdrachten? De coronacrisis raakt jou op welke manier dan ook. Maar wat moet je weten als je zzp’er bent in deze tijden? Wij leggen het graag aan je uit.

Regeling

TOZO

De eerste regeling die we uitlichten is de Tozo, oftewel de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Deze regeling is in het leven geroepen voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Je kunt ondersteuning krijgen op twee manieren:

 • Maximaal 9 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum
 • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 tegen 2% rente aanvragen

Wil je in aanmerking komen voor de Tozo? De woongemeente neemt de aanvraag in behandeling.

Regeling

TVL

Een volgende regeling is de TVL, oftewel de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb. Deze regeling biedt ondersteuning bij het betalen van je vaste lasten, zoals huur, verzekeringen en abonnementen. Ondernemers die meer dan 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis en die minimaal € 3000,- aan vaste lasten hebben, kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het minimum is € 750,- en het maximum is € 90.000,- belastingvrij over 4 maanden.

Horeca ondernemers en ondernemers in de evenementenbranche zijn een uitzondering op de regel. Zij kunnen een aanvullende TVL-subsidie krijgen. Het gaat hierbij om bedrijven die in de zomer TVL hebben ontvangen, maar de omzetdrempel van 30% niet halen in het 4e kwartaal.

Regeling

Verruiming van de borgstelling MKB-kredieten

De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) zijn versoepeld. Hierdoor kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB-C is bedoeld voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen of een balanstotaal tot 43 miljoen. Let op: er zijn enkele bedrijfsgroepen uitgesloten van deze regeling, zoals landbouw. Zij kunnen gebruikmaken van een eigen borgstelling.

Overige regelingen

KKC: kredietregeling voor kleine leningen

Het Klein Krediet Corona (KKC) is opengesteld voor kleine ondernemers. Zij krijgen de mogelijkheid om kleine en snelle leningen af te sluiten bij financiers.

Versoepeling voorwaarden microkredieten Qredits

Heb je een lening via Qredits en ben je geraakt door de coronacrisis? Het is dan mogelijk om je aflossing met 6 maanden uit te stellen. Bovendien is de rente in deze periode naar 2% verlaagd

Bonus voor zorgprofessionals

Zorgprofessionals en schoonmaakpersoneel die vanaf 1 maart tot 1 september 2020 hebben gewerkt en de effecten van corona hebben meegemaakt, komen in aanmerking voor een bonus van € 1000,- netto.

Actuele informatie

Om een goed beeld te krijgen van wat de meest actuele regelingen zijn, raden we je aan om een kijkje te nemen op de website van de Rijksoverheid. Hier vind je de nieuwste updates en ben je altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

12-11-2020

Dit moet je weten over het UBO-register

Door een nieuwe Europese regelgeving moeten meer dan 1,5 miljoen organisaties sinds 27 september 2020 UBO’s inschrijven in het UBO-register. Wat houdt dit in en komt jouw onderneming hiervoor in aanmerking? We leggen de belangrijkste zaken graag aan je uit.

Wat?

Wat zijn UBO’s?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat UBO’s zijn. De afkorting staat voor Ultimate Beneficial Owners. In de praktijk houdt dit in dat deze mensen de uiteindelijk eigenaar zijn van een organisatie of juist zeggenschap hebben over een organisatie. Binnen jouw bedrijf zijn dit mensen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een B.V. of mensen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

Waarom?

Waarom het UBO-register?

Het UBO-register moet voorkomen dat het financiële stelsel wordt misbruikt voor witwassen en terrorismefinanciering. Dankzij het UBO-register wordt er meer inzicht geboden in wie de eigenaars zijn van een organisatie of wie juist zeggenschap hebben. Dit heeft twee voordelen:

 • Het is niet meer mogelijk om de financieel-economische criminaliteit te verdoezelen achter een Nederlandse organisatie;
 • Wil je een samenwerking aangaan met een organisatie? Dan is het duidelijker met wie je zaken doet.

Wanneer?

Wanneer moet je UBO’s inschrijven?

Organisaties die de volgende rechtsvormen hebben, zijn verplicht om UBO’s in te schrijven:

 • niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
 • stichtingen
 • verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid
 • verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
 • personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
 • coöperaties
 • onderlinge waarborgmaatschappijen
 • rederijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SE)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)
 • Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)
 • Kerkgenootschappen

Inschrijven maar?
Het is dus vanaf 27 september 2020 mogelijk om UBO’s in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Dit dien je te doen met een UBO-opgave. Let op: bedrijven die starten, dienen tijdens het registratieproces een UBO formulier in te vullen.

Nieuw!

Corona24/7

We kunnen er niet meer omheen: de gevolgen van het coronavirus. Waar we vorige maand nog amper de eerste maatregelen hadden verwerkt, raken de gevolgen van de pandemie inmiddels bijna elke sector van onze samenleving. Dit roept veel vragen op bij werkgevers en werknemers. Om antwoord op jouw vragen te krijgen moeten je verschillende websites raadplegen. Informatie uit verschillende hoeken spreken elkaar soms tegen en per slot van rekening wordt het ook nog vaak in moeilijke woorden uitgelegd. Payroll select en easyworx slaan de handen ineen en komen met een nieuw initiatief: een kennis platform voor medewerkers en werkgevers!

Up-to-date

Overzichtelijk, up-to-date en begrijpbare taal voor elke doelgroep

Op www.corona247.nl plaatsen wij alles wat je moet weten over coronamaatregelen met betrekking tot personeel en werk. Op de website maken wij onderscheid tussen payrollkrachten, uitzendkrachten, zzp’ers en werkgevers. Zo hoeft je niet te zoeken naar informatie die voor jou van toepassing is.

Onze interne coronaredactie houdt belangrijk nieuws nauwlettend in de gaten, checkt de betrouwbaarheid van de bron en vertaalt het nieuws voor vier verschillende doelgroepen in begrijpbare taal. Zo houden we werkgevers en werknemers, van zowel binnen als buiten onze organisatie, up-to-date met een overzichtelijke verzamelwebsite met input van bijvoorbeeld het RIVM, ABU, ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid (rijksoverheid), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het UWV, verschillende vakbonden en nog veel meer.

Ben je medewerker of klant van ons?
Op corona 24/7 plaatsen wij alleen algemene informatie. Heb je inhoudelijke vragen over bijvoorbeeld jouw loon, contract, factuur of jouw personeelsbestand? Neem dan contact op met jouw vaste accountmanager of onze servicedesk.

20-03-2020

GEVOLGEN VAN HET CORONAVIRUS: NOW REGELING

Met ingang van 17 maart is er een steunpakket in het leven geroepen namelijk het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (de NOW-regeling). De regeling biedt de werkgever een tegemoetkoming als hij verwacht tenminste 20% van zijn omzet te verliezen.

Biedt de NOW-regeling, in deze vorm, wel voldoende soelaas voor uitzendondernemingen? Deze ondernemingen hebben namelijk een loondoorbetalingsverplichting en (meestal) een contractuele afspraak voor het doorfacturen aan haar opdrachtgevers voor deze uren. Is er dan sprake van omzetverlies? De (horeca) opdrachtgever heeft in ieder geval een flinke omzetdaling, maar de uitzendonderneming… Van belang gaat worden op welke manier de NOW-regeling moet worden toegepast.

Wij krijgen veel vragen over de NOW. Op veel van die vragen hebben we op dit moment het antwoord nog niet. Hoe spijtig we dat ook vinden. De voorwaarden voor de NOW worden momenteel uitgewerkt door het ministerie SZW. De NOW is dus nog niet opengesteld.

De NOW:

Alles wat we nu weten
 • De NOW-regeling geldt voor alle bedrijven (onafhankelijk van bedrijfsgrootte;
 • De regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers en staat los van de WW;
 • Werkgevers die een omzetverlies verwachten van ten minste 20% kunnen per 1 maart j.l. gerelateerd aan dat omzetverlies ene tegemoetkoming aanvragen in de loonkosten tot maximaal 90% voor drie maanden. Deze regeling kan eenmalig worden verlengd met nog eens drie maanden. Mogelijk met aanvullende voorwaarden. Hierover is nog niets bekend;
 • Gedurende de periode waarvoor de NOW geldt, mag er geen ontslag worden aangevraagd om bedrijfseconomische redenen;
 • De werkgever moet het loon voor 100% doorbetalen;
 • Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 8-% van het bedrag dat is toegekend) verstrekken;
 • Achteraf kunnen mogelijk correcties worden doorgevoerd.

Kunnen wij iets voor jou betekenen? Neem gerust contact met ons op, wij staan jou graag te woord.